Arvonnan säännöt

JÄRJESTÄJÄ
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pielisjoen linna, Siltakatu 2, 80100 Joensuu (jäljempänä ”Järjestäjä”).

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA?
Arvontaan voivat osallistua kaikki Pohjois-Karjalassa asuvat yläkoululaiset ja toisen asteen oppilaat. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

MITEN KAMPANJAAN OSALLISTUTAAN?
Kampanja alkaa 4.10.2021 ja päättyy 8.10.2021. Voit osallistua arvontaan kampanjasivustolla osoitteessa kukaaneijaayksin.fi jakamalla tekemästäsi hyvästä teosta kuvan ja tekstiselitteen. Osallistumiskertoja ei ole rajoitettu.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN
Hyvän tekonsa jakaneiden kesken arvomme xxx. Arvontapalkinnot on saatu kampanjaan mukaan lähteneiltä yrityksiltä ja toimijoilta Pohjois-Karjalassa.

Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti joko hänen kampanjasivulla ilmoittamaansa yhteystietoon. Mikäli voittaja ei vastaa yhteydenottoon viiden päivän kuluessa, voitto mitätöityy ja Järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja. Palkinnot toimitetaan voittajalle erikseen sovittavalla tavalla.

Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajien etunimet ja asuinpaikkakunnat kampanjasivustolla.

Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja ainoastaan kampanjan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU
Palkintoja lahjoittaneet yritykset tai toimijat vastaavat omien palkintojensa kampanjaan mahdollisesti liittyvistä arpajaisveroista.

Järjestäjä ei vastaa sovellusten yksityisyysasetus- tai muista syistä johtuvista esteistä tai näiden aiheuttamista ongelmista arvontaan osallistumisessa.

Järjestäjän vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa eikä järjestäjä vastaa myöskään mahdollisista tietokonehäiriöistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän kampanjaan.

OIKEUDET KAMPANJAN PUITTEISSA TOIMITETTUUN MATERIAALIIN
Osallistumalla kampanjaan osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kampanjaan toimittamansa materiaalin (”Kampanjamateriaali”) itse tai mikäli Kampanjamateriaalin on luonut kolmas taho (esim. valokuvaaja), saanut tältä suostumuksen osallistua Kampanjamateriaalilla kampanjaan näiden ehtojen mukaisesti. Osallistuja vastaa, että kuvassa mahdollisesti näkyviltä henkilöiltä on lupa kuvan jakamiseen kampanjassa. Osallistuja vakuuttaa, että Kampanjamateriaali ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastainen.

MUUT EHDOT
Osallistumalla tähän kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan kampanjan sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli kampanjaan liittyvistä promootiomateriaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, kampanjan Järjestäjä, promootion yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.

SÄÄNTÖJEN VASTAINEN OSALLISTUMINEN
Jos Järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, järjestäjällä on oikeus hylätä kyseisen osallistujan osallistuminen kampanjaan sekä evätä palkinto. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksessa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita, tai muita kuluja miltään osin. Mikäli järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpillisestä tai sääntöjen vastaisesta menettelystä, järjestäjä voi poistaa osallistujan aineiston ja tiedot kampanjasivuilta.